Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Spørgsmål og svar

Her har vi samlet svarene på de ofte stillede spørgsmål

Hvornår åbner den nye omfartsvej?

Norddjurs Kommune forventer at omfartsvejen står ultimo 2017.

Hvornår går selve vejbyggeriet i gang?

Entreprenøren går i gang med anlægsarbejdet foråret 2016. Først bygges broer og derefter går jordarbejdet i gang, hvor terrænet reguleres, så vejen kommer til at ligge som planlagt.

Derefter bygges vejen op, og der kommer belægning på vejen. Til slut sættes der skilte og autoværn op, males striber på vejen og plantes buske mv. langs vejen.

Hvad sker der lige nu?

Du kan følge med i status, og se tidsplanen for flere detaljer.


Hvor meget har den interne planlægning hos kommunen kostet?

Det indgår i aftalen med staten om anlægsbidrag til omfartsvejen, at Norddjurs Kommune får dækket sine administrationsudgifter, herunder den interne planlægning. Norddjurs Kommune har således ingen udgifter i den anledning. Administrationsudgifterne forventes i øvrigt at ligge på 3–4 procent af det samlede anlægsbidrag.

 

Hvad er de samlede udgifter til teknisk rådgivning?

Udgifterne til teknisk rådgivning, juridisk rådgivning, regnskabsmæssig rådgivning og landinspektørmæssig rådgivning forventes at ligge på 6-7 procent af det samlede anlægsbidrag. Det er umiddelbart ikke muligt at udlede de forholdsvis få ekstraomkostninger, det har medført, at Norddjurs Kommune valgte at præcisere udbudsmaterialet og genudbyde. Der er indtil nu brugt 1,7 mio. kr. på byggeherrerådgivning til projektering, tekniske forundersøgelser, udbud og ekspropriation mv. Udgifterne til byggeherrerådgivning betales af staten.

 

Hvilken betydning har det for projektet, at der skulle genudbyde udbudsmaterialet?

Det har gennem hele projektet været et kardinalpunkt for Norddjurs Kommune, at udgifterne til omfartsvejen holder sig under det anlægsbidrag, der er aftalt med staten. Norddjurs Kommune har derfor indbygget forskellige tekniske optioner i udbudsprojektet, som giver mulighed for at fravælge visse dele af anlægsprojektet, hvis tilbudsprisen bliver for høj. Der viste sig i forbindelse med udbudsprocessen at være usikkerhed om, hvordan optionerne indgik i den samlede pris, hvorfor Norddjurs Kommune valgte at aflyse tilbudsprocessen, præcisere og genudbyde.

 

Hvor mange ejendomme er påvirket at anlægsarbejdet?

Selve omfartsvejs-projektet har medført, at der skulle erhverves arealer fra ca. 25 ejendomme. Der ud over har en række ejendomme - der ikke direkte berøres af omfartsvejen, men hvor ejerne har ønsket at afhænde jord - været inddraget i den frivillige jordfordeling.

 

Hvordan er processen omkring jordfordelingen forløbet?

Umiddelbart efter godkendelsen af kommuneplantillægget igangsatte Norddjurs Kommune bl.a. på baggrund af et udbredt lodsejerønske en større jordfordeling. Jordfordelingen havde to overordnede formål; nemlig at sikre arealer til anlæg af omfartsvejen og at medvirke til, at der efter kommunens erhvervelse af arealer til omfartsvejen fortsat er en god sammenhæng i landbrugsarealerne nord for Grenaa.

Jordfordelingsprocessen, der alene baserer sig på frivillige aftaler, er en både omfattende og tidskrævende proces. 600 ha landbrugsjord skiftede ejere gennem jordfordelingen, som blev afsluttet i efteråret 2015. Resultatet var, at de mange berørte landmænd endte med at få langt mere sammenhængende ejendomme, end der var tale om før jordfordelingen. En række af de berørte landmænd anbefalede, at et konkret landinspektørfirma gennemførte jordfordelingsplanlægningen. Landinspektørfirmaet har modtaget honorar på 700–800.000 kr. For vejprojektet har den positive virkning været, at de samlede udgifter til ekspropriation og jordfordelingsplanlægger er reduceret i forhold til statens overslag forud for projektet. Udgifterne betales af staten.

 

Hvad har det så kostet, at udbetale erstatningsbeløb til landmændene, som ikke kunne dyrke dele af deres marker på grund af opmåling, forundersøgelser og museets udgravninger?

Der er udbetalt ca. 300.000 kr. i erstatninger til de berørte landmænd for deres tab i forbindelse med forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser. Forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser blev for en stor dels vedkommende gennemført ved frivillige aftaler med de berørte landmænd. Erstatningerne betales af staten.


Hvor meget jord har kommunen måtte opkøbe i forbindelse med jordfordelingen?

Norddjurs Kommune har i forbindelse med erhvervelsen af arealer til omfartsvejen erhvervet enkelte ejendomme og derved sikret arealer til fremtidig erhvervsområder nær havneområdet. Disse ejendomme udlejes og vil fortsat anvendes til landbrugsmæssig drift.

Vandcenter Djurs indgik som køber i jordfordelingen. Vandcenter Djurs har således opkøbt ca. 60 ha jord vest for Dolmer, hvorpå der skal rejses ny skov som grundvandssikring. Ud over at dette sikre Grenaa by rent drikkevand, medfører dette også som sidegevinst, at der etableres et stort bynært skovområde. Norddjurs Kommune har ikke haft udgifter i den forbindelse.

 

Hvilke udgifter har der været forbundet med museets arbejde omkring udgravninger og forundersøgelser?

Museum Østjylland har givet et samlet prisoverslag på ca. 2,1 mio. kr. Ved starten af 2016 er der brugt ca. 1,3 mio. kr. Udgifterne til museets udgravninger betales af staten. De arkæologiske udgravninger forventes afsluttet senest i marts 2016. Museum Østjylland forventede oprindeligt udgravningerne skulle afslutte medio 2015. Flere større fund, bl.a. en boplads ved Hammelevvej og en gravplads nord for Dolmer har bevirket, at udgravningsperioden nogle gange er blevet forlænget.

Som en del af Norddjurs Kommunes aftale med Museum Østjylland indgår forskellige initiativer om offentliggørelse af resultaterne. Der har derfor i 2015 været afholdt både et åbent hus arrangement og folkeskolebesøg ved udgravningerne. Udgravningsresultaterne dokumenteres også i en rapport, som tilgår Norddjurs Kommune inden åbningen af omfartsvejen.