Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det skete 2012

Her kan du få overblikket over de aktiviteter og møder der var vedrørende projektet i 2012.

Forundersøgelse - hvad går forud for etableringen af omfartsvejen?

Vejdirektoratet har foretaget en forundersøgelse, som tager udgangspunkt i de tre vejlinjer. Forundersøgelsen har derudover foretaget en gennemgang af de eksisterende forhold samt arealmæssige, miljømæssige, trafikale og økonomiske følger af omfartsvejen.

Du kan i rapporten læse om de eksistrende vejhold, samt en detaljeret gennemgang af hver vejlinje. For hver vejlinje berøres emner som; kryds, afvanding, jordbundsforhold, bygværker, arealforhold samt støjforhold.

Afgørelse af VVM-pligt - hvilke virkninger er der på miljøet og skal der foretages en VVM?

Nogle projekter og anlæg kan være VVM-pligtige. Myndighederne skal derfor inden påbegyndelse af omfartsvejen foretage en VVM-screening, som skal tage stilling til om anlæg af vejen kan få væsentlig indflydelse på miljøet. Der foretages derfor en screening, der er den indledende vurdering af vejens mulige miljøpåvirkninger ud fra de oplysninger, der er omkring projektet.

Nabohøringer og vurderinger af blandt andet jordforurening, støj og andre miljøpåvirkninger danner grundlag for denne afgørelse. Screeningen konkluderer, at der vil være væsentlige påvirkninger af miljøet, og derfor er anlægget af omfartsvejen VVM-pligtig.

Offentlig debat omkring omfartsvejen nord om Grenaa den 28. august 2012

Norddjurs Kommune inviterede til offentlig debat omkring muligheder og vilkår for etablering af en omfartsvej i Grenaa. Du kan se annoncen her.

En udarbejdet debatoplæg skulle danne ramme for den offentlige debat. Du kan læse oplægget her.

Informationsmøde den 13. september 2012

55 borgere deltog i det offentlige debatmøde den 13. september 2012 - du kan se invitationen her.

På mødet blev der redegjort for omfartsvejen, herunder anlægskoncept, anlæggets betydning, planlægnings- og miljømæssige aspekter, tidsplan mm. I den efterfølgende debat blev emner som trafiksikkerhed især fart og bløde trafikanter blev diskuteret.

Derudover blev der stillet spørgsmålstegn ved det reelle behov for omfartsvejen samt mere tekniske spørgsmål, som hvilken asfalt man ville benytte. Du kan læse det fulde referat her og se oplæggene fra borgerrepræsentationen og mydighedspræsentationen.

 

Omfartsvejen på dagsordenen

I 2012 der på Miljø- og teknikudvalgsmøderne drøftet følgende:

  • Marts (pkt. 3) - Det forventes, at der i den nærmeste fremtid kan indgås kontrakt med transportministeriet om anlæg af omfartsvejen nord for Grenaa, hvorefter det egentlige arbejde med udarbejdelse af projekt m.v. vil kunne igangsættes.
  • April (pkt. 5) - Det forventes, at der i den nærmeste fremtid kan indgås kontrakt med Transportministeriet om anlæg af omfartsvejen nord for Grenaa.
  • August (pkt. 10) - Omfartsvej ved Grenaa, EU-udbud af bygherrerådgivning.